تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
26 فروردين 14037:32قبل از ظهر
4/14/2024 7:32:44 AM
namespace builder.Builder.VisitorPages { using System; using System.Data; using System.Drawing; using System.Web; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.HtmlControls; using BuilderClasses; /// /// Summary description for ShowList. /// public partial class ShowList : System.Web.UI.UserControl { #region Propertise public string Separator; public string CounterTextFormat = "({0})"; private bool _HasCounter = false; private string _SortBy = ""; /// /// Determines wether it should add Item_visited property in the db or not /// public bool HasCounter { get { return _HasCounter; } set { _HasCounter = value; } } public string SortBy { get { return _SortBy; } set { _SortBy = value; } } private int _PagingSize = 0; /// /// Sets paging size of the list /// public int PagingSize { get { return _PagingSize; } set { _PagingSize = value; } } /// /// use for Define that if Archive item showed /// public ItemBool IsArchive = ItemBool.False; /// /// use for special select /// public ItemBool IsSpecial = ItemBool.Null; /// /// True False Null /// public ItemBool IsItem = ItemBool.Null; /// /// The ID Of Item For Show /// public int ItemID = 0; /// /// use for specail list ignoring list that define for Item in DB /// public string AscxName = ""; /// /// use for show detail /// public bool IsDetailList = false; /// /// For list father of item ID /// public bool FatherList = false; /// /// Define that list has for search /// Default value is false /// public bool HasForSearch = false; /// /// only use when set hasforserach=true /// public string SearchValue = ""; #endregion public void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { builder.Files.ListParent usrList = new builder.Files.List(); List bl = new List(); if (AscxName != "") usrList = (builder.Files.ListParent)LoadControl(URLS.GetRoot(this.Page) + "files/ascxs/" + AscxName); else usrList = (builder.Files.ListParent)LoadControl(URLS.GetRoot(this.Page) + "files/ascxs/" + bl.GetListForItem(ItemID, IsDetailList)); plhList.Controls.Add(usrList); usrList.IsArchive = this.IsArchive; usrList.IsSpecial = this.IsSpecial; usrList.IsItem = this.IsItem; usrList.ItemID = this.ItemID; usrList.Separator = this.Separator; usrList.CounterTextFormat = this.CounterTextFormat; usrList.HasCounter = this.HasCounter; usrList.FatherList = this.FatherList; usrList.HasForSearch = this.HasForSearch; usrList.SearchValue = this.SearchValue; usrList.PagingSize = ((this._PagingSize)>0) ? this._PagingSize : bl.GetPagingSizeByItemID(ItemID); usrList.SortBy = this._SortBy; usrList.ShowList(); BuilderClasses.Item Item = new Item(); if (HasCounter) { Item.Addvisited(this.ItemID); } } #region Web Form Designer generated code override protected void OnInit(EventArgs e) { // // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer. // InitializeComponent(); base.OnInit(e); } /// /// Required method for Designer support - do not modify /// the contents of this method with the code editor. /// private void InitializeComponent() { } #endregion } }
namespace builder.Builder.VisitorPages { using System; using System.Data; using System.Drawing; using System.Web; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.HtmlControls; using BuilderClasses; /// /// Summary description for ShowList. /// public partial class ShowList : System.Web.UI.UserControl { #region Propertise public string Separator; public string CounterTextFormat = "({0})"; private bool _HasCounter = false; private string _SortBy = ""; /// /// Determines wether it should add Item_visited property in the db or not /// public bool HasCounter { get { return _HasCounter; } set { _HasCounter = value; } } public string SortBy { get { return _SortBy; } set { _SortBy = value; } } private int _PagingSize = 0; /// /// Sets paging size of the list /// public int PagingSize { get { return _PagingSize; } set { _PagingSize = value; } } /// /// use for Define that if Archive item showed /// public ItemBool IsArchive = ItemBool.False; /// /// use for special select /// public ItemBool IsSpecial = ItemBool.Null; /// /// True False Null /// public ItemBool IsItem = ItemBool.Null; /// /// The ID Of Item For Show /// public int ItemID = 0; /// /// use for specail list ignoring list that define for Item in DB /// public string AscxName = ""; /// /// use for show detail /// public bool IsDetailList = false; /// /// For list father of item ID /// public bool FatherList = false; /// /// Define that list has for search /// Default value is false /// public bool HasForSearch = false; /// /// only use when set hasforserach=true /// public string SearchValue = ""; #endregion public void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { builder.Files.ListParent usrList = new builder.Files.List(); List bl = new List(); if (AscxName != "") usrList = (builder.Files.ListParent)LoadControl(URLS.GetRoot(this.Page) + "files/ascxs/" + AscxName); else usrList = (builder.Files.ListParent)LoadControl(URLS.GetRoot(this.Page) + "files/ascxs/" + bl.GetListForItem(ItemID, IsDetailList)); plhList.Controls.Add(usrList); usrList.IsArchive = this.IsArchive; usrList.IsSpecial = this.IsSpecial; usrList.IsItem = this.IsItem; usrList.ItemID = this.ItemID; usrList.Separator = this.Separator; usrList.CounterTextFormat = this.CounterTextFormat; usrList.HasCounter = this.HasCounter; usrList.FatherList = this.FatherList; usrList.HasForSearch = this.HasForSearch; usrList.SearchValue = this.SearchValue; usrList.PagingSize = ((this._PagingSize)>0) ? this._PagingSize : bl.GetPagingSizeByItemID(ItemID); usrList.SortBy = this._SortBy; usrList.ShowList(); BuilderClasses.Item Item = new Item(); if (HasCounter) { Item.Addvisited(this.ItemID); } } #region Web Form Designer generated code override protected void OnInit(EventArgs e) { // // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer. // InitializeComponent(); base.OnInit(e); } /// /// Required method for Designer support - do not modify /// the contents of this method with the code editor. /// private void InitializeComponent() { } #endregion } } namespace builder.Builder.VisitorPages { using System; using System.Data; using System.Drawing; using System.Web; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.HtmlControls; using BuilderClasses; /// /// Summary description for ShowList. /// public partial class ShowList : System.Web.UI.UserControl { #region Propertise public string Separator; public string CounterTextFormat = "({0})"; private bool _HasCounter = false; private string _SortBy = ""; /// /// Determines wether it should add Item_visited property in the db or not /// public bool HasCounter { get { return _HasCounter; } set { _HasCounter = value; } } public string SortBy { get { return _SortBy; } set { _SortBy = value; } } private int _PagingSize = 0; /// /// Sets paging size of the list /// public int PagingSize { get { return _PagingSize; } set { _PagingSize = value; } } /// /// use for Define that if Archive item showed /// public ItemBool IsArchive = ItemBool.False; /// /// use for special select /// public ItemBool IsSpecial = ItemBool.Null; /// /// True False Null /// public ItemBool IsItem = ItemBool.Null; /// /// The ID Of Item For Show /// public int ItemID = 0; /// /// use for specail list ignoring list that define for Item in DB /// public string AscxName = ""; /// /// use for show detail /// public bool IsDetailList = false; /// /// For list father of item ID /// public bool FatherList = false; /// /// Define that list has for search /// Default value is false /// public bool HasForSearch = false; /// /// only use when set hasforserach=true /// public string SearchValue = ""; #endregion public void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { builder.Files.ListParent usrList = new builder.Files.List(); List bl = new List(); if (AscxName != "") usrList = (builder.Files.ListParent)LoadControl(URLS.GetRoot(this.Page) + "files/ascxs/" + AscxName); else usrList = (builder.Files.ListParent)LoadControl(URLS.GetRoot(this.Page) + "files/ascxs/" + bl.GetListForItem(ItemID, IsDetailList)); plhList.Controls.Add(usrList); usrList.IsArchive = this.IsArchive; usrList.IsSpecial = this.IsSpecial; usrList.IsItem = this.IsItem; usrList.ItemID = this.ItemID; usrList.Separator = this.Separator; usrList.CounterTextFormat = this.CounterTextFormat; usrList.HasCounter = this.HasCounter; usrList.FatherList = this.FatherList; usrList.HasForSearch = this.HasForSearch; usrList.SearchValue = this.SearchValue; usrList.PagingSize = ((this._PagingSize)>0) ? this._PagingSize : bl.GetPagingSizeByItemID(ItemID); usrList.SortBy = this._SortBy; usrList.ShowList(); BuilderClasses.Item Item = new Item(); if (HasCounter) { Item.Addvisited(this.ItemID); } } #region Web Form Designer generated code override protected void OnInit(EventArgs e) { // // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer. // InitializeComponent(); base.OnInit(e); } /// /// Required method for Designer support - do not modify /// the contents of this method with the code editor. /// private void InitializeComponent() { } #endregion } }