تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
31 خرداد 14035:20قبل از ظهر
6/20/2024 5:20:54 AM
  • 3

  • 2

  • 1

درباره ما

شرکت کاربرد پيمان در سال 1374 با شماره ثبت 473986 در ایران تاسيس شد و در دو بخش بازرگانی و اجرای پروژه های عمرانی، شروع به فعالیت کرد.

 

بازرگانی و تامین تجهیزات ابزار دقیق:

این شرکت رنج وسيعي از محصولات در حوزه ي اتوماسيون صنعتي، ابزاردقيق، قدرت ، کنترل، حفاري (Drilling) ،ایمني و وحفاظت فردي (HSE) را تامين مي نماید وبه علت سابقه فعاليت درخشان در فروش و خدمات پس از فروش محصولات کمپاني Ascon Tecnologic در ایران، موفق به اخذ نمایندگي کمپاني فوق الذکر از اول ژانویه 2018 گردید.

هم چنین این شرکت با استفاده از ارتباطات خارجي قادر به تأمين انواع تجهيزات پتروشيمي، پالایشگااي، نيروگاهي و صنایع غذایي، دارویي بدون هیچ گونه محدودیتي در برند از کشورهاي اروپاي غربي، کانادا، آمریكا و ژاپن مي باشد.

 

اجرای پروژه های عمرانی:

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب در راﺳﺘﺎي ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ درﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ و اﻋﻀﺎي آن، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﭘﯿﻤﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

 

 


About Us

Karbord Peiman Co. which is  established in 1995 as the technical trading company is authorized agent of Ascon Tecnologic co. In Iran.

On the other hand,  KP supplies a wide range of goods such as Industrial automation, instrument, control system, electrical and power components, HSE and accessories from all over the word  for various sectors like Oil and Gas, Petrochemical, Utilities, Food, Medicine and Chemical industries.