تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
9 خرداد 14038:53بعداز ظهر
5/29/2024 8:53:40 PM
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و اﻧﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺴﺘﺎن ﭘﺨﺶ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮدﯾﺲ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه در 7 ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، اﻧﺒﺎر، ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اداري و ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 7417 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 2300 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻓﺎز ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮدﯾﺲ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺴﺘﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ي ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع داروﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل 1394 آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن، اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰي، ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدي و دﯾﻮارﻫﺎي ﺣﺎﯾﻞ ﺑﺘﻨﯽ آن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﮑﻠﺖ و ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
1