تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
9 خرداد 14038:43بعداز ظهر
5/29/2024 8:43:42 PM
پروژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮاح و اﺟﺮاي ﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮﯾﺎن ﺗﭙﺶ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺄﻣﻮﻧﯿﻪ

اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺎب ﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻫﺮﮐﺪام 3850 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1300 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 145 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 7300 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

1