تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
9 خرداد 14039:34بعداز ظهر
5/29/2024 9:34:52 PM
ﭘﺮوژه ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزي ﺑﻬﺴﺘﺎن

ﻓﺎز دوم ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزي ﺑﻬﺴﺘﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎوه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 5500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 2100 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 14 ﻣﺘﺮ، ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 2200 ﭘﺎﻟﺖ ﭘﻮزﯾﺸﻦ ﮐﻪ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺳﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺒﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ، Recall، ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻓﻀﺎي ﻧﮕﻬﺪاري اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ Printed Packaging Material در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1220 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺳﺮد، ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻫﺎزارد، ﭘﻮﮐﻪ ﮐﭙﺴﻮل و ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ اﻧﺒﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت روز و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺒﺎرداري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ دارو)  (GMP - GSP) و ﺑﺮ اﺳﺎس CAPA ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي Astellas , Sandoz , Bionorica و Johnson & Johnson اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

1