تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
9 خرداد 14038:31بعداز ظهر
5/29/2024 8:31:51 PM
پروژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺒﺎر و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ راﻣﻮﻧﺎ ﺳﻼﻣﺖ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻟﺒﺮز ﻗﺰوﯾﻦ

اﯾﻦ ﭘﺮوژه در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 3200 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺒﺎر، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري، ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و رﺧﺘﮑﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﯾﮏ ﺑﺎب ﺳﻮﯾﯿﺖ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻟﺒﺮز از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل 1400 آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻏﻼت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

1