تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
9 خرداد 14038:34بعداز ظهر
5/29/2024 8:34:12 PM
پروژه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري ﮐﺸﻤﺶ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار راﺳﻦ

اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 1393 آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ در ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از8 ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ. وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﭘﺮوزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در اﺟﺮا، ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﯿﻦ ﭘﺮوژه 10500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ4 ﻋﺪد ﺳﻮﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺮاﺑﺮ 4014 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ، ﺳﻮﺋﯿﺖ ﻣﻬﻤﺎن در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 128 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اداري ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 612 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ، اﺗﺎق ﺗﺎًﺳﯿﺴﺎت و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

1