تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
9 خرداد 14039:01بعداز ظهر
5/29/2024 9:01:17 PM
پروژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﻟﻪ اﻧﺒﺎر ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي در اﯾﺴﺘﮕﺎه راه آﻫﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ زﻧﺠﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺘﯿﻞ

اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 120 * 48 ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع 14 ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 1399 آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و در ﭘﺎﯾﯿﺰ 1400 ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﭘﻮ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً اﺟﺮاي دﯾﻮارﮐﺸﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺘﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار ﺣﺎﯾﻞ ﺑﺘﻨﯽ در داﺧﻞ ﺳﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

1