تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
9 خرداد 14039:17بعداز ظهر
5/29/2024 9:17:53 PM
ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺒﺎر ﻣﺮﮐﺰي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري اﻧﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖ راﺳﻦ درﻣﺎن واﻗﻊ در ﮐﻬﺮﯾﺰك

اﯾﻦ ﭘﺮوژه در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 8000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺗﯿﺮﻣﺎه 1396 آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1397 ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻮﻟﻪ اﻧﺒﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 3800 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن 1300ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت ﻧﯿﻢ ﻃﺒﻘﻪ در دو ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ آن اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺒﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 6300 ﭘﺎﻟﺖ ﭘﻮزﯾﺸﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺒﺎرﺳﺮد، ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ،Recall ، ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ 220 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ 30 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، اﺗﺎق ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺎزن اﻃﻔﺎﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ 80 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

 

1