تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
9 خرداد 14039:45بعداز ظهر
5/29/2024 9:45:13 PM
درباره ما

شرکت کاربرد پيمان در سال 1374 با شماره ثبت 473986 در ایران تاسيس شد و در دو بخش بازرگانی و اجرای پروژه های عمرانی، شروع به فعالیت کرد.

 

بازرگانی و تامین تجهیزات ابزار دقیق:

این شرکت رنج وسيعي از محصولات در حوزه ي اتوماسيون صنعتي، ابزاردقيق، قدرت ، کنترل، حفاري (Drilling) ،ایمني و وحفاظت فردي (HSE) را تامين مي نماید وبه علت سابقه فعاليت درخشان در فروش و خدمات پس از فروش محصولات کمپاني Ascon Tecnologic در ایران، موفق به اخذ نمایندگي کمپاني فوق الذکر از اول ژانویه 2018 گردید.

هم چنین این شرکت با استفاده از ارتباطات خارجي قادر به تأمين انواع تجهيزات پتروشيمي، پالایشگااي، نيروگاهي و صنایع غذایي، دارویي بدون هیچ گونه محدودیتي در برند از کشورهاي اروپاي غربي، کانادا، آمریكا و ژاپن مي باشد.

خدمات شرکت کاربرد پيمان تحت عناوین ذیل ارائه مي گردد:

تامين رنج وسيعي از تجهيزات اعم از:

  • سيستم هاي کنترل و ابزار دقيق
  • تجهيزات حفاري 
  • Graphite و Carbon brush از بهترین سازندگان خارجي
  • تجهيزات الكتریكي ولتاژ متوسط و ضعيف
  • لوازم یدکي پمپ و کمپرسور
  • تجهيزات بهداشت و ایمني
  • تجهيزات اعلام و اطفا حریق 

    خدمات نصب و راه اندازي

     آماده سازي مدارک مهندسي در محل

    شایان ذکر است تيم فني، مهندسي این مجموعه امواره آماده ارائه خدمات مشاوره و پشتيباني در کليه زمينه هاي فوق مي باشند.

 

اجرای پروژه های عمرانی:

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب در راﺳﺘﺎي ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ درﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ و اﻋﻀﺎي آن، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﭘﯿﻤﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري را در اﻋﻀﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺪارك و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﭘﺮورش داده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل از ﺗﺎًﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﯾﺎدي را در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﻣﺘﺪاول در ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﭘﯿﻤﺎن از ﻧﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻮده و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎوره و ﻫﻢ ﻓﮑﺮي ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ داراي ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎري ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺟﻮان و ﻓﻌﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. در اداﻣﻪ ﺗﻌﺪادي از ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.